Partnerschulen

3. ZS Cheb

Die dritte Grundschule in Eger liegt in der Siedlung goldener Hügel. Die Schule wird von ungefähr 350 Schülern besucht, die in 9 Klassenstufen eine schulische Grundausbildung nach ŠVP absolvieren müssen. Das Lehrerkollegium setzt sich aus 21 Lehrerinnen und vier Lehrern inkl. des Schuldirektors Mgr. Pavel Cerny zusammen.

Die Schulkinder beteiligen sich oft an sogenannten Projekttagen, welche durch die jeweiligen Lehrer vorbereitet werden. Alternativ werden Vertreter unterschiedlicher Organisationen eingeladen, welche über ihre Arbeit referieren. Manchmal besuchen uns Menschen, die uns sowohl an ihrer positiven als auch negativen Lebenserfahrung teilhaben lassen. Unsere Lehrer unterstützen uns auch bei der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Die Schule meldet ihre Schüler auch bei verschiedenen Wettbewerben an, z. B. in Geschichte, Sprachen und Naturwissenschaften.

Ein Speisesaal, in dem sich ein Großteil der Schüler und des Lehrerkollegiums verpflegen, ist Bestandteil des Schulgebäudes. Zudem hat die Schule auch eine Bücherei und einen Hort. Nach Unterrichtsende gehen die älteren Schüler nach Hause oder in den Speisesaal, die jüngeren werden von einer Erzieherin im Hort betreut. Diese geht mit den Kindern auf den schuleigenen Sportplatz, auf dem verschiedene sportliche Wettkämpfe veranstaltet werden. Bei schlechtem Wetter stehen zwei große Sporthallen zur Verfügung.

Die Lehrer der 3. Grundschule in Eger bemühen sich maximal um ihre Schüler, um sie bestmöglich für das folgende Studium vorzubereiten und um die Schüler bei ihrer Freizeitgestaltung zu unterstützen. Dass dieses Anliegen gelingt, zeigt sich an den häufigen Besuchen ehemaliger Schüler an unserer Schule.

 

3. základní škola v Chebu se nachází na sídlišti Zlatý vrch. Do školy chodí přibližně 350 žáků, kteří musí absolvovat 9 ročníků základního vzdělání podle ŠVP. Náš učitelský sbor se skládá z 21 učitelek a 4 učitelů včetně ředitele školy Mgr. Pavla Černého.

Děti se často zúčastňují tzv. projektových dnů, které jsou připraveny učiteli školy, nebo jsou zváni zástupci různých organizací, kteří nám o své práci vypravují. Někdy za námi přijdou lidé, kteří se s námi chtějí podělit o své životní zkušenosti - negativní, či pozitivní. Učitelé nás vedou také k tomu, abychom posilovali svou osobnost. Škola zapisuje žáky do různých olympiád, např. dějepisná, logická, jazyková, přírodopisná.

Součástí budovy je jídelna, kde se stravuje většina dětí včetně učitelského sboru. Ke škole patří také knihovna a školní družina. Po skončení vyučování odcházejí starší děti domů nebo do jídelny, mladší si přebírá paní vychovatelka do ružiny. S dětmi někdy chodí na školní hřiště, na kterém škola pořádá různé sportovní soutěže a za nepříznivého počasí využijí dvě velké tělocvičny.

Učitelé 3. ZŠ v Chebu se snaží udělat pro své žáky maximum, aby byli co nejlépe připraveni na následující studium a aby vhodně využívali svůj volný čas. Že se jim práce daří, to je patrno z častých návštěv bývalých žáků v naší škole.

Werner-von-Siemens-Realschule Bad Neustadt

Webseite: http://www.rs-nes.de